การเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการผ่านการอบรม “จป” (จัดการโครงการ) เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาทักษะในการวางแผน, การจัดการโครงการ, และการนำโครงการสู่ความสำเร็จ. นี่คือวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการผ่านการอบรม “จป”

 1. เริ่มต้นด้วยการเข้าใจพื้นฐาน: การอบรม “จป” มักเริ่มต้นด้วยการเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ นี้อาจเป็นการทบทวนทฤษฎี และหลักการของการจัดการโครงการ
 2. ศึกษากรณีศึกษา: การศึกษากรณีศึกษาเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ผู้เรียนสามารถศึกษากรณีศึกษาของโครงการจริงที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์
 3. การวางแผนโครงการ: หลักสูตร “จป” จะแนะนำวิธีการวางแผนโครงการในแง่มุมต่าง ๆ ที่เน้นการกำหนดเป้าหมาย, แสดงกรณีศึกษา, กำหนดงาน, จัดการทรัพยากร, และวางแผนการดำเนินงาน
 4. การวางแผนทรัพยากร: การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนทรัพยากรเป็นส่วนสำคัญของการจัดการโครงการ นี้รวมถึงการวางแผนทรัพยากรมนุษย์, งบประมาณ, เครื่องมือ, และวัสดุ
 5. การจัดการการเปลี่ยนแปลง: การวางแผนโครงการอาจเป็นการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการดูแลความคืบหน้าของโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
 6. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง: ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
 7. การสร้างแผนการดำเนินงาน: การสร้างแผนการดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนโครงการ ที่จะกำหนดกิจกรรม, ลำดับการดำเนินงาน, และเนื้อหาของโครงการ
 8. การติดตามความคืบหน้า: การเรียนรู้วิธีการติดตามความคืบหน้าของโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าโครงการดำเนินไปตามแผนหรือไม่
 9. การรายงานความคืบหน้า: การส่งเสริมการรายงานความคืบหน้าเป็นส่วนสำคัญของการจัดการโครงการ นี้รวมถึงการเรียนรู้วิธีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง.
 10. การประเมินผลและการพัฒนา: การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลของโครงการและวิธีการพัฒนาตามผลการประเมิน
 11. การจัดการโครงการจริง: หลักสูตร “จป” อาจรวมการฝึกปฏิบัติและการจัดการโครงการจริงเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง
 12. การสร้างการสรรหา: การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างการสรรหาทีมโครงการและการเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับโครงการ
 13. การทิศทางและการสื่อสาร: การเรียนรู้วิธีการทิศทางและการสื่อสารกับทีมโครงการและผู้สนับสนุนโครงการ
 14. การสร้างแผนการสิ้นสุดโครงการ: การเรียนรู้วิธีการสร้างแผนการสิ้นสุดโครงการ, รายงานการสิ้นสุด, และการประเมินโครงการ
 15. การส่งมอบและการสรุป: การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งมอบผลลัพธ์ของโครงการและการสรุปการดำเนินงาน

การอบรม “จป” เป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาทักษะการวางแผนโครงการ และช่วยในการเตรียมความพร้อมในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล