ทุกๆ ปี มีองค์กรหลายองค์กรเกิดขึ้น และเติบโต แตกต่างกันออกไป และอีกสิ่งที่รับรู้ได้เลยคือการแข่งขันกันที่สูงมากของแต่ละองค์กร ซึ่งถ้ายังใช้วิธีเดิมๆ ในการจัดการบริหารอยู่อาจทำให้องค์กรไม่เติบโต เราจึงจะมาแนะนำ ระบบ ERP โซลูชั่นใหม่ที่จะช่วยให้องค์กรคุณเติบโตไปมากกว่าเดิม

6 ขั้นตอนเตรียมความพร้อมพัฒนาองค์กรด้วย ERP

1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำ ERP มาใช้

วัตถุประสงค์หรือเหตุผลของการนำ ERP มาใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เช่น 

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
  • ลดความซับซ้อนของข้อมูล 
  • การขยายธุรกิจ 

โดยองค์กรควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถวัดผลความสำเร็จได้

2. วิเคราะห์ความต้องการใช้งาน

การวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน ERP โดยพิจารณาจากกระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร ข้อมูลที่มีอยู่ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้ระบบที่ตรงกับความต้องการใช้งานขององค์กรมากที่สุด

3. โซลูชัน ERP 

โซลูชันที่ตรงกับความต้องการใช้งานและงบประมาณ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ฟังก์ชันการทำงาน ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง ความน่าเชื่อถือ การสนับสนุนจากผู้ให้บริการ เป็นต้น 

4. เตรียมความพร้อมบุคลากร

การนำ ERP มาใช้จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในระบบ ERP โดยองค์กรควรจัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ ERP เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ดำเนินการติดตั้งและใช้งาน ERP

กระบวนการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม  ERP อาจใช้เวลานาน โดยองค์กรควรวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ERP เป็นไปอย่างราบรื่น

6. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน ERP

หลังจากติดตั้งและใช้งาน ERP แล้ว องค์กรควรติดตามและประเมินผลการใช้งาน ERP อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ ERP เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

การเตรียมความพร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรด้วย ERP มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยองค์กรควรดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้การนำ ERP มาใช้ประสบความสำเร็จ และสามารถช่วยให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ