ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ไม่ได้หมดไปในช่วงอายุใดๆ แต่มันมักจะเริ่มอ่อนแอลงลงเมื่อมาถึงช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยหนึ่งสามสี่ที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง ภูมิคุ้มกันจะเริ่มค่อยๆ แย่ลงเนื่องจากอายุ แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการอ่อนแอลงลงและระดับของภูมิคุ้มกันที่ยังคงอยู่สามารถแปรผันได้ตามสาเหตุและการดูแลสุขภาพ

ในบางกรณี เช่น ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีภาวะปัญหาสุขภาพร้ายแรง ภูมิคุ้มกันอาจเป็นอ่อนแอมากขึ้น แต่ควรระวังว่าปัจจัยอื่นๆ รวมถึงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งขึ้นได้

การรักษาภูมิคุ้มกันของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ โดยการฉีดวัคซีนและปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันโรคจากเชื้อโรคต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพในทางที่ดี